Nrityalaya - School for Classical Dance and Music Nrityalaya - School for Classical Dance and Music, Kozhikode

Archive for December, 2010

“Abhinaya” at Abhinaya-Sudha Fesival

On 22nd December, 2010

N.Srikanth presenting “Abhinaya” at Abhinaya-Sudha Fesival organized by Smt. Swapna Sundari.

“Prapatti Marga” at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

On 13th December, 2010

“Prapatti Marga” – thematic dance presentation by N.Srikanth, Aswathy along with Roja Kannan and Priya Murle at Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai.

Aswathy Srikanth receiving the “Yuwa Kala Bharathi” award

On 10th December, 2010

Aswathy Srikanth receiving the Yuwa Kala Bharathi” award from Bharat Kalachar, Chennai.

“Bharata Samudhayam Vazhgave” at Meenakshi College, Chennai

On 8th December, 2010

“Bharata Samudhayam Vazhgave” – Thematic dance performance by N.Srikanth, Aswathy along with Roja Kannan and Priya Murle at Meenakshi College, Chennai, on 8th December 2010 at 4.30pm